ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาลประจำปี ๒๕๖๑

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาลเรื่อง การลงทุนเพื่ออนาคต เริ่มต้นที่คลินิกสุขภาพเด็กดี วันที่ ๒-๓ ส.ค.๒๕๖๑ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๗ ส.ค.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง