ประชุมวิชาการเรื่องวิทยาลัยคุณธรรม:สู่การพัฒนาสร้างคนดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง วิทยาลัยคุณธรรม : สู่การพัฒนาเพื่อสร้างคนดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดทั้งสิ้น ๑๐ คนต่อวิทยาลัย

ผู้สนใจกรุณาแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙