หลักสูตรการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล้กทรอนิกส์ พร้อมเทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน การจัดทำราคารกลางของทางราชและหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 4 รุ่น

ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: