อบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community based training and research approoach วันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๓ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: