ประชุมวิชาการเรื่อง ทิศทางที่ท้าทาย บทบาทหน้าที่ผู้ประสานงานกับการขับเคลื่อนหน่วยบริหารจัดการผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง ทิศทางที่ท้าทาย บทบาทหน้าที่ผู้ประสานงานกับการขับเคลื่อนหน่วยบริหารจัดการผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พ.ค.๖๐ ณ รร.เจริญธานี ขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๐ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: