อบรมเชิงปฏิบัติการทันตกรรมผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ

ด้วย โรงพยาบาลชลบุรี จัดอรมรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ ก.พ. ๕๙ ณ โรงพยาบาลชลบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง