โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนการสอน : การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์

ด้วย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกาาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับการเรียนการสอน : การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์ วันที่ 13-14 ธ.ค.2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 7 ธ.ค.2561 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: