หลักสูตร "การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ"

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาศิลปกร จัดโครงการพัฒนาศุักยภาพบุคลากรหลักสูตร การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฆิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๒ รุ่น ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: