โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กฎและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ ๒

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "กฎและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ ๒" ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เม.ย.๖๐ ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กทม.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่๑๐ เม.ย.๖๐ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: