โครงการฝึกอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้วย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จััดทำโครงการอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ไฟล์ประกอบ: