โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ไฟล์ประกอบ: