โครงการฝึกอบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดฝึกอบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน จำนวน ๒  รุ่น คือ

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๔ พ.ย.๒๕๖๐ 

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๖๐ 

ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม๑สัปดาห์ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: