โครงการฝึกอบรม โดนสถาบันพีคเทรนนิ่ง

ด้วย บริษัท พีค เทรนนิ่ง ได้จัดหลักสูตรอบรม จำนวน ๕ หลักสูตร คือ

๑. การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี มุ่งสู่ thailand ๔.๐ รุ่นที่๑

๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการ การบริหารโครงการและการเขียนโครงกาาอย่างมีประสิทธผล

๓. การบริหารการเปลี่ยนแปลงภาคปฏิบัติ

๔. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการประชุมอย่างมืออาชีพ

๕. การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี มุ่งสู่ thailand ๔.๐ รุ่นที่๒

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใข้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: