อบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วย สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลโฟเชียล แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงพยาบาลชลบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Management of Medical Problem Patients & Hospital Dentistry วันที่ ๑๓-๑๗ ม.ค.๖๓ ณ โรงพยาบาลชลบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: