ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยข่อนแก่น

ด้วย มหาวิทยาลัยข่อนแก่น จัดอบรมเผยแพร่ความรู้และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๘ หลักสูตร ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ทั้งนี้ กรุณาแจ้งความประสงค์ ก่อนการอบรม อย่างน้อย ๗ วัน

ไฟล์ประกอบ: