โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการงบประมาณ๒๕๖๒ เครือข่ายสวสท.

ด้วย เครือข่าย สวสท.ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เครือข่าย สวสท. ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ ก.ย.๒๕๖๑ ณ โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ ให้เตรียมข้อมูลและนำเสนอโครงการตามรูปแบบที่กำหนด และหากพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้จัดเตรียมข้อมูลมานำเสนอด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๖๑ 

ไฟล์ประกอบ: