ประชุมวิชาการนานาชาติ 2016

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง Optimizing Healthcare Quality Teamwork in Education Research and Practic ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย.2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ 1 มิ.ย.59

ไฟล์ประกอบ: