อบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานกับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้จัดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานกับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๐ 

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง