ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล (ก.พ.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

สถาบันพระบรมราชชนก ขอประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาล (ตามความต้องการของ สป.สธ.) www.bihmoph.net หัวข้อ "การรับสมัครทุนฎ หัวข้อย่อย "ทุนรัฐบาล (สนง.ก.พ.)" 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๙

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: