โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุขด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา(ไตรสิกขา) จำนวน ๒ รุ่น

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: