หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น จัดอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระยะการอบรม ๘ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒ - ๗ ก.พ.๖๓ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: