การทดสอบวัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์ โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ GEPOT9 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: