ประชาสัมพันธ์การอบรมของศูนย์ครวมเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข

ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Hands on Workshop on Data management and Preparation for Anlysis of Medical and Healthcare Research ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ก.ย.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๔ ส.ค. ๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: