ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาล ทั้งในและต่างประเทศ 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ

ทาง www.pi.ac.th (ข่าวการศึกษา) หรือ

ทาง www.ocsc.go.th หรือ

ทาง บอร์ด หน้าห้องบริหาร อาคารอำนวยการ

โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๐ เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: