โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

ด้วย มอ.ตรัง จัดโครงการอบรมหลักสูตรการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๖๐ ณ มอ.ตรัง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไฟล์ประกอบ: