ประชุมวิชาการแพทย์ผสมผสานประจำปี๕๙ เรื่อง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ด้วยสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย จัดประชุมวิชาการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ระหว่างวันที่ ๓๑ มี.ค.-๑ เม.ย.๕๙ ณ โรงแรมมิราเคิล

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๙ ก.พ.๕๙ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: