ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ เรื่อง การป้องกันและดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิ

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ เรื่อง การป้องกันและดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิ ระหว่างวันที่ 17-19 ก.ค.60 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 17  ก.ค. 60 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: