ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๐๙ (๒/๒๕๖๒)

ด้วย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๐๙ (๒/๒๕๖๒) วันที่ ๑๘-๒๐ ธ.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: