หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๔

ด้วย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข จัดหลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๔ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://bps.moph.go.th/หัวข้อ "บริการข้อมูล" หัวข้อย่อย "ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุชภาพ"

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

ไฟล์ประกอบ: