ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการรับชาติและนานาชาติ หัวข้อ Global health Trends and Innovation in health care วันที่ 30 พ.ค.- 1 มิ.ย.2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง