อบรมเรื่อง How to Write a Manuscript for International Publication

ด้วย คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมเรื่อง How to Write a Manuscript for International Publication ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผุ้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๒ ธ.ค.๒๕๖๐ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง