อบรมวิชาการ

ด้วยฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมวิชาการเรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy ระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค.63 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: