ประชุมปฏิบัติการ "บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์"

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๖๒ เรื่อง บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ธ.ค.๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลราชวิถี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: