ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑๒ "ประชากรและสังคม๒๕๕๙"

ด้วย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ "ประชากรและสังคม ๒๕๕๙" เรื่อง ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ วันที่ ๑ ก.ค.๕๙ ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓๐ พ.ค.๕๙ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: