อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เรื่องพัฒนาการ พัฒนาการเด็ก พัฒนาชาติ

ด้วย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตติมหาราชินี ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เรื่อง พัฒนาการ พัฒนาการเด็ก พัฒนาชาติ ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 59 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง