หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน รุ่นที่ ๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ต.ค.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล