หลักสูตรการอบรม โดย มสธ.

ด้วย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดหลักสูตรอบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือตอบโต้ และรายงานการประชุม และประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบรมอื่นๆ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: