ประชุมวิชาการลูกจ้างประจำ

สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ และสัมมนาเชิงวิชาการ ในวันที่ ๕ ก.ย.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล