โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘ รุ่น โดยค่าลงทะเบียนคนละ 7,848 บาท

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กล่มุงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: