หลักสูตรลำเลียงทางอากาศ ปี 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรลำเลียงทางอากาศ ปี 2559 จำนวน 4 รุ่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรมในแต่ละรุ่น อย่างน้อย 1 เดือน โดยใช้งบพัฒนาตนเอง