โครงการอบรมจริยธณรมและกฎหมายกับผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ด้วย สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดทำโครงการอบรม "จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ภาค เดือนสิงหาคมนี้ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ ก.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: