ประชุมวิิชาการ เรื่อง Growing old with security and dignity Interdisciplinary approach

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด จัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมตวันนา กทม.

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: