ประชุมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์๔.๐เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัว

ด้วย โรงพยาบาลตรัง จัดประชุมวิชาการเรื่อง เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์๔.๐เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัว วันที่ ๓ ส.ค.๒๕๖๑ ณ รร.ธรรมรินทร์ธนา ตรัง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: