ประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๑๓ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ด้วยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 113 (1/2565) วันที่ 8-10 มิ.ย.65 ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 20 พ.ค.65 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: