โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ

ด้วย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ ในวันที่ ๒ ก.ค.๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๖๐ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: