โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติกับการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ด้วยวิทยาพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติกับการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระหว่างวันที่ 19-23 เม.ย.64 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๖ เม.ย. ๒๕๖๔ โดยใช่งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: