หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

ด้วย แพทยสภาโดยสถาบันส่งเสริมจริยธรรมร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ระหว่างเดือน ก.ย.-มิ.ย.๖๓ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: