ประชุมวิชาการทันตแพทย์

ด้วยคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการทางทันตกรรมประดิษฐ์ ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมTR Rockhill 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: