พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการสอนภาษาอังกฤษของวิทยาลัยในสังกัด สบช. ปีงบประมาณ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการสอนด้วยภาษาอังกฤษของวิทยาลัยในสังกัด สบช. ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ก.ค.๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๖ มิ.ย.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: