อบรมระยะสั้นทันตสาธารณสุขปี๒๕๖๐

ด้วย กรมอนามัย จัดโครงการอบรมระยะสั้น (๔เดือน)ทันตสาธารณสุขปี๒๕๖๐ ขึ้น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙